Persondatapolitik

Persondatapolitikk Team Rynkeby Fonden

1. Innledning

Hos Team Rynkeby Fonden (heretter kalt ”TRF”) er det viktig for oss at du er trygg med hvordan vi oppbevarer og bruker dine persondata. Derfor har vi en klar politikk om hvordan TRF behandler de opplysninger du gir oss på en ansvarsfull måte – med respekt for ditt privatliv, og selvfølgelig etter gjeldende regler.

Vi oppbevarer og bruker dine persondata til løpende administrasjon av din avtale, leveranser og kommunikasjon i forbindelse med dine produkter og tjenester, som du har hos oss. Vi oppbevarer og bruker kun dine persondata i det omfang og den periode som det er nødvendig i forhold til formålet.

Når du bruker TRF’s digitale plattformer innsamler og behandler TRF som dataansvarlig en rekke personopplysninger.

Vi behandler personopplysninger med de overordnede formål:

 • at du kan benytte TRF’s digitale plattformer, f.eks. våre mange websites, TRF app og TRF Intranet

 • at du som bruker av TRF’s digitale plattformer har en god opplevelse av at tjenestene er personalisert til deg

 • at vi er i stand til å forbedre og utvikle våre produkter og tjenester til nytte for brukerne

2. Typer av personopplysninger

Vi behandler følgende typer personopplysninger om deg:

 • Ditt for- og etternavn

 • Din adresse

 • Ditt telefonnummer

 • Din profession

 • Din fødselsdato

 • Ditt kjønn

 • Din e-mailadresse

 • Din adgangskode

 • Pårørendes navn

 • Pårørendes telefonnummer

 • Kredittkortinformasjon, bankkontonummer eller annet middel til betaling, hvis du betaler til TRF

 • Donerer du penger til en innsamling kan du også velge å opplyse dit CPR/CVR-nummer med hensikt på å oppnå et skattefradrag

 • Vi lagrer dessuten data om dine handlinger og aktiviteter på websiden, slik som din donasjonshistorikk, nåværende og tidligere innsamlinger, events du har deltatt i, og andre handlinger foretatt på websiden.

 • Henvendelser til TRF support

 • Svar i forbindelse med bruker- og tilfredshetsundersøkelser

 • Fakturaer og oppfølging vedr. innkreving av beløp

 • Vi registrerer din IP-adresse, som et ledd i våre cookies til bruk for analyse og optimering av websiden, i IT- og betalingssikkerhets øyemed, samt anti-svindel arbeid.

Disse personopplysninger er vi dataansvarlige for. Vi er også dataansvarlige for videregivelse av dine personopplysninger til våre databehandlere, jf. avsnitt 5 og avsnitt 6.

3. Anvendelse av dine personopplysninger

Vi vil sikre at dine personopplysninger alene innsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere av følgende formål:

A) Visning av innhold m.m.

 • for å vise deg innhold på TRF’s digitale plattformer

B) Personalisering

 • avvikle våre kundeforhold med deg/din virksomhet

 • å levere produkter og tjenester som du har bestillt

 • å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha

 • for å videresende dine personopplysninger til våre underleverandørr som ditt kjøp vedrører jf. avsnitt 6

 • for å underrette deg om endringer i våre ytelser

 • for at du kan delta i konkurranser eller kampanjer

C) Direkte markedsføring

 • for å sende e-mail-nyhetsbrev med markedsføring av innhold på TRF’s platformer (basert på din tillatelse, da det er et lovkrav)

 • for å sende deg tilbud og anbefalinger på TRF’s produkter og tjenester (basert på din tillatelse, da det er et lovkrav)

 • for å sende push-meldinger på apps, f.eks. om nyheter m.m. (basert på din tillatelse, da det er et lovkrav)

D) Forretningsutvikling

Statistiske og analysemessige formål, så vi kan forbedre TRF’s digitale plattformer og gjøre de enklere og bedre for våre brukere. Dette innebærer bl.a., forbedring av teknologiske løsninger og brukeropplevelsen på tvers av TRF’s digitale plattformer og/eller til utvikling av helt nye tiltak og tjenester.

E) Overholdelse av lovgivning og andre legitime formål

Overholdelse av gjeldende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven, bokføringsloven og skatteloven) og andre legitime formål, f.eks.

 • Dokumentasjonsplikt

 • Innberetningsplikt

 • Overholdelse av basale prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

 • Iverksettelse og vedlikeholdelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger, herunder for å sikre driftsstabilitet og vår mulighet for å forsvare våre plattformer mot eventuelle fiendtlige angrep, f.eks. hacking-angrep

 • Ivaretakelse av TRF’s juridiske interesser, f.eks. undersøkelse av misbruk av TRF’s digitale plattformer, herunder bl.a. overtredelse av bruksrettigheter, samt lovgivning om f.eks. personopplysninger og immaterielle rettigheter

 • Undersøkelser av mistanke eller viten om sikkerhetsbrudd og rapportering til individer og myndigheter

 • Håndtering av forespørsler og klager fra registrerte og andre

 • Håndtering av inspeksjoner og forespørsler fra tilsynsmyndigheter

 • Håndtering av tvister med registrerte og tredjeparter

 • Statistiske undersøkelser og oppgjørelser

 • Fusjoner, overtakelser, avhendelser, salg av TRF eller deler av, inkl. utarbeidelse av informasjon memorandum, forberedelse og gjenneomførelse av due diligence, vurdering av investeringer og andre aktiviteter i slike prosesser

4. Frivillighet

Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, gir du oss personopplysningene frivillig, og for at du skal få adgang til de produkter og tjenester vi tilbyr. Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene, men konsekvensen vil være at du ikke kan opprette et TRF Login, og dermed ikke har tilgang til en rekke av TRF’s produkter og tjenester.

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake.

5. Oppbevaring av dine personopplysninger

Dine personopplysninger oppbevares hos underleverandører valgt av oss, (heretter ”Databehandleren”). Vi benytter databehandlere i EU.

Personopplysninger vi har samlet inn fra deg kan bli overført til land utenfor EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personopplysninger utenfor EØS, vil vi sikre at overførselen enten skjer til land som EU Kommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller at overførselen er basert på EU Kommisjonens standardbestemmelser.

Databehandleren fungerer utelukkende som databehandler i forhold til de personopplysninger som vi er dataansvarlige for.

Databehandleren behandler kun data etter instruks fra oss.

6. Deling av personopplysninger

Overføring av dine personopplysninger til assosierende selskaper, samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Vi forbeholder oss retten til å benytte eller videresende personopplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.

TRF videresender kun opplysninger i det omfang det er nødvendig som et ledd i driften av vår virksomhet, herunder for å kunne levere dine produkter og tjenester kjøpt hos oss. Vi overfører dine personopplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngåelse av databehandleravtaler med vår databehandler med hensikten å sikre at personopplysninger alene blir behandlet til de angivne formål, og sikre passende sikkerhetsforanstaltninger.

7. Sikkerhet av dine personopplysninger

Vi vil sørge for at vi i øvrig har passende sikkerhetsforanstaltninger.

Vi har interne regler om informasjonssikkerhet, som inneholder instrukser som sikrer at kun de av våre medarbeidere som har et saklig formål, har adgang til og kan bruke dine personopplysninger.

Vi har fattet passende foranstaltninger, som beskytter dine personopplysninger mot hendelig eller ulovlig tilintetgjørelse, tap eller mislighold, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes, eller i øvrig behandles i strid med de til enhver tid gjeldende regler om behandling av personopplysninger.

8. Sletting av dine personlige opplysninger / oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer dine personopplysninger som følger:

 • Hvor behandlingen er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av en kontrakt, oppbevarer vi dine personopplysninger inntil kontraktforholdet er avsluttet

 • Hvor behandlingen foretas på bakgrunn av ditt samtykke, oppbevarer TRF dine personopplysninger inntil du trekker ditt samtykke tilbake

 • Hvor behandlingen er nødvendig for, at TRF kan forfølge sine legitime interesser, oppbevarer TRF dine personopplysninger så lenge vi har et saklig formål med oppbevaringen

 • Vi oppbevarer også personopplysninger til statistisk bruk, og disse personopplysninger blir brukt i en samlet og anonymisert database for statistisk analyse

 • Hvor behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, som påhviler TRF, oppbevarer vi dine personopplysninger i henhold til bokføringsloven, hvilket pt er 5 år fra utgangen av det regnskapsår hvor kjøpstidspunktet inntreffer.

9. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å gjøre dine rettigheter etter den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivning gjeldende.

Du har - med lovens begrensninger - visse rettigheter, herunder:

 • Retten til innsikt i dine personopplysninger

 • Retten til å få endret ukorrekte personopplysninger

 • Retten til å få slettet personopplysninger

 • Retten til å få begrenset personopplysninger

 • Retten til dataportabilitet

 • Retten til å gjøre innsigelse mot behandlingen av personopplysningene, herunder ifht. automatisert, individuell beslutningstakelse

Hvis du ønsker å gjøre én eller flere av dine rettigheter gjeldende, bes du kontakte oss på e-mail: info@team-rynkeby.com. Din forespørsel vil bli behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Når behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket uten negative konsekvenser for deg. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videresendingen av personopplysninger forut for tilbakekallelse av samtykket.

Dersom du ønsker å klage over vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelsen til Datatilsynet.

10. Dataansvarlig

Team Rynkeby Fonden
Vestergade 30
5750 Ringe
Danmark
info@team-rynkeby.com
CVR. DK35318798

11. Oppdateringer

TRF evaluerer og oppdaterer løpende denne Privatlivspolitikk. Du bør derfor regelmessig sjekke denne Privatlivspolitikk for eventuelle endringer som kan ha betydning for vår behandling av dine personopplysninger.


Senest oppdatert 23.05.2018

 

Bli sponsor

Bli sponsor for Team Rynkeby og vær med på å støtte kampen mot barnekreft.

Se mulighetene

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram